GESICHTER CUBAs - FMP1

 

Herzlich begrüßter Gast:
Der Kulturattaché der Botschaft
der Republik Kuba,
David Cleger Sabournin.

Foto: Burkhard Lange

GESICHTER CUBAs - FMP1